Mantarlar (Mikotik) Hastalıktarı
Mantarlar bitkiler âleminin klorofilden yoksun tek veya çok hücreli canlılarıdır. Bir hücreli mantarlar (sporlar ve mayalar) mikroplara benzerler, ancak çevrelerinde sellüloz zardan oluşan kalın bir zarın bu­lunması ile onlardan ayrılırlar. Mantarla­rın bitkisel yapılan tal denilen liflerden oluşmuştur. Üremeleri bazılarımda eşeyli sporlarla, bazılarında ise eşeysiz sporlar­la olur. Lifleri bölmelere ayrılmamış olan basit yapılı mantarlardan (miksomiçetler, fikomiçetler, zigomiçetler) başka lifleri bölmelere ayrılmış, üreme organları iyi ge­lişmiş yüksek yapılı mantarlar (basidiomi-çetler, askomiçetler, adelomiçetler ve aktinomiçetler) de vardır, insanlarda parazit olarak bulunan ve has­talık yapan mantarlar veya başka bir de­yimle mikozlar mikroskobik olanlardır. İn­sanda asalak yaşayan doksana yakın tür­de mantar sayılmıştır. Bunların bir kısmı saprofit olarak yaşarlar yani hastalık yap­mazlar.

Mantarların, deri, tırnak, kıl ve saçları et kileyerek meydana getirdikleri hastalıklar yüzeysel mantar hastalıkları genel adı al­tında toplanırlar (dermatofit, pitriyazis, versikolor, kandida hastalıkları). Bazı man­tarlar deri altında toplanıp kronik iltihap­lara ve miçetom denilen yalancı mantar urlarına neden olurlar. Bedenin ayak, diz, göğüs, kasık gibi çeşitli bölgelerinde has­talık yaparlar. Bu mantarlardan Madurella myecetomi’nin özellikle ayaklarda meyda­na getirdiği şişlikler madura ayağı diye bilinen kronik bir hastalığı meydana geti­rir. Büyük ölçüde şişmiş ve içi düğümler­le dolu, yüzeyi fistullerle kaplı madura ayağından tanecikli bir irin yanı cerahat akar. Tedavisi geciken olaylarda ayağı kes­mek gerekebilir
Sporotrıchum schenkıı adındaki mantarın lenf sistemine yerleşerek meydana getir­diği hastalığa sporotrıkum cladosponum türünden mantarların den altında sığıl seklinde meydana getirdiği hastalığa da kromoblastom adı verilir.
Mantarların iç organlarda meydana getir­diği hastalıklar derin mantar hastalıkları adı altında toplanırlar Bunların arasında Aspergıllus fumıgatus’un sebep olduğu kuf mantarı hastalığının, Cryptococcus neoformans’ın sebep olduğu krıptokok hastalıklarını, Hıstoplasma capsulatum’un gribe benzer şekilde meydana getirdiği hıstoplazma hastalığını akciğerlerde yer­leşen oradan den ve mukozalara yayıla­rak Blastomyces dermatıdıs mantarının oluşturduğu blastomıçes hastalıklarını, Cocçıdıoıdes ımmıtıs’ın etken olduğu koksıdıyoıdes hastalığını sayabiliriz Bütun bu mantar hastalıklarının teşhis edilebilmesi için şüphe edilen lezyondan alınan örnek lerde mantarların görülmesi gerekmekte dır Mantarların üretilme ortamı olan şa bouraud besıyerıne diğer bakterilerin ure meşine engel olmak için antıbıotık kon­muştur Böylece çeşitli mantar türleri üre­tilerek eınslerı ayırt edilir Bazı mantar hastalıklarının teşhisinde ise deney hay­vanları kullanılır
Mantar hastalıklarının tedavisinde antımıkotik denilen ilaçlar kullanılır Mantarlara da etkili olan Nıstatın, Pımafusın Amfote-rısın gibi antımıkotık antıbıotıkler bulun­muştur.