Böbrek dokusunun iltihabı (Glomemlonefrit) hastalığı
Böbreklerin özellikle glomerul denen bö­lümünün (böbrek yumakcıkları) iltihabı ve­ya proliferasyonu şeklinde görülen hasta­lığa glomerulonefrit denir. Hastalık genel­likle boğazda yerleşen beta-hemolitik streptokok cinsi bakterilerin meydana ge­tirdi çeşitli enfeksiyonlardan 10 gün ka­dar sonra ortaya çıkar. Özellikle kızıl has­talığının bir komplikasyonu olarak çok gö­rülür. Sonuç clarak glomerüllerde antijen -antikor reaksiyonu oluşmakta, böbrek fonk­siyonu bozulmakta ve azotlu madde (üre, kreatinin) birikimi olmaktadır. Kan dolaşı­mındaki yükün artması hipertansiyona, su­yun birikmesi ise ödeme yol açmaktadır.

Glomerulcnefrit belirtileri bel ve baş ağrı­sı, yüzde, kolda ve bacaklarda şişme, id­rarda kan (hematüri) ve albumin (protei-nüri) bulunması şeklindedir. Hastada bu­lantı, kusma ve ateş görülebilir. Hastalığın akut devresi genellikle iki hafta kadar sürer. Hastalık bazan ilerler,subakut ve kro­nik denen şekillere dönüşür. İdrar yoğun­luğu artar ve akciğer ödeminden ötürü ök­sürük ve solunum darlığı da belirebilir. Tedavide yatak istirahati, sıkı bir perhiz (proteinsiz ve tuzsuz bir diyet), sıvı alımının azaltılması gibi tedbirlere çok önem verilmelidir. Ayrıca antibiotikler ve böb­reklerde oluşan immünolojik reaksiyonu azaltmak amacıyla kortikosteroidler kullanılmaktadır. Hastanın alabileceği sıvı mik­tarı, çıkan tuz miktarıyla ayarlanır.

Kan basıncının yükselmesi, kalp yetmezliği ve­ya akciğer ödemi gibi kemplikasyonlar be­lirdikçe tedavi edilir. Vakaların çoğu tam olarak iyileşmekteyse de bazılarının idra­rında alyuvarların görülmesi ve idrar pro­tein testlerinin, proteinin pozitif çıkması bir süre devam edebilir. Bu hastalar uy­gun bir tedavi görmezlerse hastalıkları böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.